Algemene voorwaarden

1 – Voorwerp

 1. De in bijlage omschreven werken zullen door SWATT BV in volstrekte autonomie worden uitgevoerd. Het is haar evenwel toegelaten om, telkens zij het wenselijk acht, aanvullende inlichtingen aan de opdrachtgever te vragen. Zulks gebeurt door de contactpersoon van SWATT BV, die fungeert als projectleider en die eveneens toezicht houdt en gezag uitvoert op haar eigen personeel of aangestelden. De werknemers, aangestelden of andere uitvoeringsagenten van
  SWATT BV zullen op geen enkel ogenblik als werknemer, aangestelde of agent van de opdrachtgever beschouwd kunnen worden. De opdrachtgever zal geenszins gerechtigd zijn over hen enig werkgeversgezag uit te oefenen.
 2. De werken worden uitgevoerd volgens de algemeen geldende normen ARAB/AREI of volgens de specificaties van de opdrachtgever.
 3. Het verrichte werk wordt geacht aanvaard te zijn door de opdrachtgever bij gebrek aan enig protest middels aangetekend schrijven binnen de 10 werkdagen na aflevering ervan of beëindiging van de opdracht.
 4. Het is SWATT BV toegestaan om voor uitvoering van de werken beroep te doen op onderaannemers.
 5. De opdrachtgever heeft het recht om de werken te controleren. Hiermee doet hij geenszins afbreuk aan de autonomie waarin het werk wordt verricht. Kosten van dergelijke controles zijn steeds ten laste van de opdrachtgever.
 6. De opdrachtgever zal zijn wettelijke verplichtingen nakomen zoals voorzien in de wet van 4 augustus 1996 betreffende het welzijn van de werknemers bij het uitvoeren van hun werk, in het bijzonder deze uit hoofdstuk IV betreffende de bijzondere bepalingen betreffende werkzaamheden uitgevoerd door ondernemingen van buitenaf of door uitzendkrachten.
 7. SWATT BV zal met haar eigen personeel of uitvoeringsagenten voor wie zij de volledige verantwoordelijkheid draagt, de opdrachten zoals voorzien in de opdrachtbevestiging uitvoeren. Overeenkomstig artikel 31,§1 van de wet van 24 juli 1987 betreffende de tijdelijke arbeid, de uitzendarbeid en het ter beschikking stellen van werknemers ten behoeve van gebruikers, kan het naleven en doen naleven door de opdrachtgever van de verplichtingen die op haar rusten inzake welzijn op het werk, alsook instructies die door de opdrachtgever zouden worden gegeven in uitvoering van de opdracht, niet beschouwd worden als enige uitoefening van gezag door de opdrachtgever op de werknemers of aangestelden die SWATT BV inzet voor de uitvoering van de opdracht. De toegelaten instructies in uitvoering van de opdracht in de zin van het voorgaande lid worden uitdrukkelijk opgenomen als bijlage bij de opdrachtbevestiging.

2 – Duur

 1. De overeenkomst wordt aangegaan voor de in de opdrachtbevestiging vermelde periode, dan wel voor onbepaalde duur indien niet uitdrukkelijk een periode wordt vermeld.
 2. Elke partij kan de overeenkomst op ieder ogenblik beëindigen, mits het naleven van een opzeggingstermijn van 30 kalenderdagen, welke schriftelijk moet worden ter kennis gebracht. De kennisgeving van de opzegging heeft uitwerking 3 kalenderdagen na de verzending van het aangetekend schrijven. Onverminderd het eventuele recht op schadeloosstelling, kan elk van de partijen de overeenkomst met onmiddellijke ingang en zonder enige vergoeding beëindigen ingeval van een zwaarwichtige tekortkoming in hoofde van de andere partij. De overeenkomst kan eveneens onmiddellijk en zonder vergoeding worden beëindigd bij tekenen van dubieuze solvabiliteit (gerechtelijke reorganisatie, vereffening, faillissement,…).

3 – Prijs

 1. De door SWATT BV geleverde dienstverlening zal geschieden volgens de tarieven bepaald in de raamovereenkomst/opdrachtbevestiging.
 2. De verplaatsingskosten vallen ten laste van de opdrachtgever.
 3. Alle prijzen zijn exclusief BTW.
 4. Er wordt maandelijks gefactureerd. Alle betalingen gebeuren contant.
 5. Indien de opdrachtgever meer dan 30 dagen in gebreke blijft de factuur te voldoen, heeft SWATT BV het recht de uitvoering van de overeenkomst eenzijdig op te schorten totdat alle openstaande vervallen facturen voldaan zijn.
 6. Indien er geen betaling volgt binnen de 30 dagen na factuurdatum wordt automatisch en van rechtswege, zonder voorafgaandelijke ingebrekestelling, het factuurbedrag verhoogd met een intrestvoet van 12,00 % en een forfaitaire schadevergoeding van 12,00% op het factuurbedrag met een minimum van 125,00 EUR. Elke schriftelijk toegekende betalingsmodaliteit komt van rechtswege te vervallen en alle facturen – ook de niet vervallen facturen – worden onmiddellijk opeisbaar vanaf de wanbetaling en één enkele factuur, in geval van geprotesteerde wissels of ongedekte cheques, in geval van dagvaardingen van de RSZ of andere tekenen van dubieuze solvabiliteit van de opdrachtgever. In dergelijke gevallen worden alle facturen (zelfs deze die niet vervallen zijn) eveneens van rechtswege opeisbaar.
 7. Protesten nopens gefactureerde bedragen dienen te worden geformuleerd bij aangetekend schrijven binnen de 14 dagen na ontvangst van de factuur.
 8. Een offerte is enkel geldig voor de in deze vermelde opdracht of hoeveelheden.
 9. De geldigheidsduur van een offerte bedraagt 1 maand.
 10. Indien de uitvoering van opdrachtbevestiging, om welke reden ook, later is dan 3 maanden na ontvangst van de opdracht, kunnen de prijzen worden herzien t.g.v. materiaalprijs/huurprijs wijzigingen.
 11. De tarieven evolueren mee met de werkingskosten. Verhoging van de tarieven zal op jaarbasis de aanpassing aan het indexcijfer van de consumptieprijzen niet overschrijden.

4 – Aansprakelijkheid

 1. De overeenkomst is steeds een middelenverbintenis en geen resultaatverbintenis. SWATT BV neemt voor het leveren van haar prestaties uitsluitend inspanningsverbintenissen op zich.
 2. De aansprakelijkheid van de SWATT BV is strikt beperkt tot de haar toevertrouwde taken. SWATT BV staat onder geen enkel voorwendsel in voor de gevolgen, vergissingen, fouten, vergetelheden van de opdrachtgever in de haar toevertrouwde opdracht.
 3. Elke goedkeuring van de door SWATT BV uitgevoerde werken en/of documenten houdt aanvaarding in voor zichtbare gebreken. SWATT BV is nooit aansprakelijk voor onrechtstreekse schade of kosten van welke aard ook, daaronder begrepen gederfde winst, productieverliezen, verlies van cliënteel, toename van afschrijvingen, verlies van data enz. Facturen dienaangaande van derden kunnen niet op SWATT BV worden verhaald. Voor directe schade wordt de eerste schijf van 1.250,00 EUR steeds gedragen door de opdrachtgever. De schadevergoeding die desgevallend door SWATT BV dient betaald te worden, kan nooit meer bedragen dan het bedrag dat door haar verzekering wordt gedekt, zijnde 2.500,000,00 EUR.
 4. SWATT BV is niet aansprakelijk voor vertragingen of niet-uitvoering van onderhavige overeenkomst omwille van gebeurtenissen van overmacht (abnormale en onvoorziene omstandigheden die onafhankelijk zijn van de wil van SWATT BV).
 5. SWATT BV is enkel aansprakelijk voor de overtreding van de wettelijke voorschriften of inbreuk op de rechten van derden, indien deze door de in het desbetreffende vakgebied werkzame aannemers algemeen bekend zijn (ARAB/AREI) en wanneer de opdrachtgever de aannemer schriftelijk op het bestaan van deze rechten heeft gewezen.
 6. Bij vaststelling van schade veroorzaakt door een werknemer, aangestelde of werknemers van onderaannemers van SWATT BV, dient dit onmiddellijk te worden gemeld aan de projectleider van SWATT BV. Vervolgens dient de schade te worden omschreven en schriftelijk aan SWATT BV te worden bezorgd, dit uiterlijk 5 werkdagen na het veroorzaken van de feiten. De omschrijving dient te omvatten: naam werknemer/aangestelde die de schade veroorzaakte, de aard van de schade en didactisch materiaal. Opmerkingen waarbij deze procedure niet wordt gevolgd, alsook om het even welke eventueel uitgevoerde herstellingen zonder schriftelijke goedkeuring van SWATT BV worden als niet ontvankelijk beschouwd. De schade die ontvankelijk wordt verklaard, zal via een afzonderlijke creditnota worden geregeld. Alle door SWATT BV opgemaakte facturen dienen uiterlijk op de vervaldag te worden voldaan. Schadegevallen kunnen geen aanleiding geven tot eventuele vertraging in betaling van de openstaande facturen.
 7. De opdrachtgever garandeert dat alle te onderhouden, te gebruiken of te bedienen machines of installaties steeds voldoen aan alle wettelijk opgelegde veiligheidsvoorschriften en vrijwaart SWATT BV dan ook voor elke mogelijke claim of vordering ten gevolge van het niet conform of niet wettelijk beveiligd toestel, apparaat of machine of onderdeel ervan.

5 – Geheimhouding

 1. SWATT BV verbindt zich tot de meest strikte geheimhouding van alle technische informatie en fabrieksgeheimen van de opdrachtgever. SWATT BV verbindt zich ertoe alle in uitvoering van de overeenkomst verkregen documentatie en informatie in vertrouwen te houden en ze niet te kopiëren of bekend te maken aan derden. SWATT BV staat echter niet garant voor onderaannemers of derden.
 2. De aansprakelijkheid van SWATT BV inzake geheimhouding wordt beperkt tot wat zij zelf kan opleggen aan haar werknemers/aangestelden. De eventuele vergoeding verschuldigd aan de opdrachtgever kan nooit meer bedragen dan wat SWATT BV effectief kan bekomen van haar werknemers/aangestelden.

6 – Allerlei

 1. Elke verandering in opdracht die een wijziging van de omvang of de complexiteit tot gevolg heeft, wordt vastgelegd in een afzonderlijke overeenkomst.
 2. Het is de opdrachtgever verboden om gedurende de gehele periode van samenwerking en tevens gedurende een periode van twaalf maanden na de beëindiging van de samenwerking personeel, uitzendkrachten of gewezen personeel van SWATT BV over te nemen of in dienst te nemen, dit noch rechtstreeks noch onrechtstreeks via dochter- of nevenvennootschappen of via een derde persoon, zelfstandige, (onder)aannemer, uitzendkantoor of gelijk welke rechtspersoon. De opdrachtgever zal zich tijdens dezelfde periode ook onthouden om rechtstreeks of onrechtstreeks met personeel, onderaannemers, uitzendkrachten, of gewezen personeel van SWATT BV samen te werken op zelfstandige basis of in onderaanneming, zelfs wanneer deze persoon inmiddels een eigen vennootschap heeft opgericht of inmiddels voor een andere onderneming werkt. Voor deze overtreding is een forfaitaire schadevergoeding van 12.500,00 EUR verschuldigd, per inbreuk en per persoon, onverminderd het recht een hogere vergoeding te vorderen die overeenstemt met de effectief geleden schade.
 3. Het Belgisch recht is van toepassing op onderhavige overeenkomst. Alle betwistingen die eruit voortspruiten vallen onder de uitsluitende bevoegdheid van de rechtbanken van het arrondissement van de maatschappelijke zetel van SWATT BV.
 4. Alle documenten, contracten, werkbonnen, … kunnen in elektronische, “read only” vorm door SWATT BV aangereikt worden.

7 – Privacy

De door de opdrachtgever verstrekte gegevens worden opgenomen in het klantenbestand van SWATT BV. Van zodra prestaties worden geleverd, gaat de opdrachtgever ermee akkoord dat diens persoonlijke data kunnen worden gebruikt voor administratieve doeleinden (vb. aanmaken van een klantendatabase, verzending van facturen, nazien van de solvabiliteit,…).

SWATT BV gaat hierbij zorgvuldig en vertrouwelijk om met de verkregen informatie en doet de nodige inspanningen ter bescherming en beveiliging van de bekomen gegevens. De door de opdrachtgever verstrekte gegevens kunnen gebruikt worden met het oog op het voeren van informatie- of promotiecampagnes in verband met de door SWATT BV aangeboden dienstverlening. De contactgegevens van de opdrachtgever kunnen enkel mits diens uitdrukkelijke toestemming worden overgemaakt aan derden voor marketingdoeleinden. De opdrachtgever kan steeds kosteloos om inzage, verbetering, verwijdering of overdracht van zijn gegevens vragen en zich verzetten tegen het gebruik van de gegevens voor directe marketing.

8 – Slotbepalingen

 1. Huidige overeenkomst vormt het integrale akkoord tussen partijen en vervangt alle eventuele vroegere afspraken en overeenkomsten. De overeenkomst en algemene voorwaarden van SWATT BV heeft voorrang op de algemene en/of andere voorwaarden van de opdrachtgever, zelfs indien deze bepalen dat zij als enige gelden.
 2. De opdrachtgever zal het dubbel van de opdrachtbevestiging binnen 10 dagen voor akkoord ondertekend terugzenden. Bij gebreke aan het terugbezorgen van de getekende opdrachtbevestiging, wordt de opdrachtgever geacht zich akkoord te verklaren met de overeenkomst en algemene voorwaarden vanaf de aanvang van de werken door SWATT BV.